Våra policies

Corporate Social Responsibility (CSR)

Fastställd av Styrelsen för Hafa Bathroom Group (HBG)

Hafa Bathroom Group (HBG) vill vara en god arbetsgivare och samhällsmedborgare. Hög moral och etik är en självklar del av vår verksamhet och i vårt arbete för ständiga förbättringar.

Vår vision för vårt arbete med socialt ansvarstagande är att aktivt verka för att öka och förbättra levnadsvillkoren för HBG’s intressenter dvs. våra anställda, kunder och leverantörer. Vi har därför en policy för vardera:

 • Uppförande kod
 • Miljö
 • Personal (HR)
 • Etik
 • Kvalitet/Säkerhet
 • Information

 

Uppförandekod

Inom Hafa Bathroom Group med dotterbolag, anser vi att det är viktigt att ta ansvar för tillverkningen av våra produkter.

Vi samarbetar därför med våra leverantörer och deras underleverantörer för att vår uppförandekod ska implementeras och efterlevas.

Hafa Bathroom Groups uppförandekod är inte förhandlingsbar. Det är därför viktigt att vi i samförstånd med våra leverantörer skapar förutsättningar till förbättringar som säkerställer att koden efterlevs inom en given tidsram.

Uppförandekoden är inriktad på samarbetet med våra leverantörer. Den är en del av det övergripande ramverk som reglerar policyfrågor på Hafa Bathroom Group och fastslår riktlinjer som rör kvalitet, mänskliga rättigheter och miljö.

Vår uppförandekod grundar sig på Förenta Nationernas Deklaration om Mänskliga Rättigheter och andra betydande internationella konventioner och överenskommelser. Hafa Bathroom Group tar ansvar för att dessa rättigheter efterlevs av oss själva och våra leverantörer. I vår policy reglerar vi ståndpunkterna:

 • Barnarbete
  Hafa Bathroom Group accepterar inte barnarbete. I enlighet med ILOs (International Labour Organisation) artikel nr 138, definieras barn som en person yngre än 15 år. I de fall lokala lagar eller föreskrifter fastställer en högre ålder som minimiålder för arbete gäller denna. Detta omfattar även ålder för obligatorisk skolgång.
 • Tvångsarbete
  De fabriker som Hafa Bathroom Group samarbetar med skall inte använda sig av någon form av tvångsarbete dvs. någon form av ofrivillig eller oavlönad arbetskraft däribland även straffångar.
 • Diskriminering
  Fabriker skall anställa arbetskraft baserad på personens förmåga att utföra arbetet och inte på grundval av personliga karaktäristika eller övertygelser. 
  Fabriken anställer, betalar lön och tillhandahåller förmåner till arbetskraft utan beaktande av hudfärg, kön, nationalitet, religion, ålder, eventuellt havandeskap eller civilstånd. 
 • Arbetstider och löner
  Varje enskild medarbetare skall ha ett avtal som fastslår arbetstid och lön I enlighet med nationella lagar och föreskrifter. Arbetstiden skall vara i enlighet med nationella lagar och föreskrifter. Där föreskrifter om lagstadgad arbetstid saknas, får arbetstiden inte överstiga 60 timmar i veckan, inklusive övertid. Årlig semester och övertidsersättning ska vara i enlighet med nationella lagar och föreskrifter. Lön skall betalas fortlöpande och i tid. 
 • Föreningsfrihet
  Arbetstagare har rätt att ansluta sig till valfri förening. Fabriker eller arbetsgivare får inte göra invändningar mot arbetstagare som önskar organisera sig fackligt eller förhandla kollektivt på ett lagenligt sätt. Arbetstagaren har rätt att själv besluta om han eller hon ska ansluta sig till fackförening eller annan förening.
 • Arbets- och boendeförhållanden
  Fabrikerna skall behandla alla arbetstagare med respekt och värdighet. En hälsosam och säker arbetsmiljö ska erbjudas. Fabrikerna ska rätta sig efter rådande lokala lagar och föreskrifter beträffande arbetsförhållanden, såsom arbetsmiljö, sanitär utrustning och brandsäkerhet. 
  Arbetstagaren skall, då det krävs, ha fri tillgång till personlig skyddsutrustning och vara utbildad i att hantera utrustningen. Detta inkluderar säkerhetsanordningar för maskiner. Fabriker skall ha god belysning, ventilation och framkomlighet. Farligt material ska förvaras och deponeras på ett säkert och lagenligt sätt. 
  Fabriker som tillhandahåller sovsalar för arbetstagare ska hålla dessa rena och säkra. Sovsalsinrättningarna ska uppfylla kraven i enlighet med rådande lagar och bestämmelser som relaterar till hälsa och säkerhet, däribland brandsäkerhet, sanitär utrustning och allmänt riskskydd.

 

Kvalitetspolicy

Hafa Bathroom Group AB ska leverera produkter och tjänster som motsvarar eller överträffar kundens förväntningar.

För att säkerställa att vi ger den kvalitet våra kunder behöver och önskar har Hafa Bathroom Group AB skapat ett eget kvalitetsledningssystem att arbeta efter, ”Pure Quality”, som samtidigt är ett bra verktyg för att hela tiden mäta, kontrollera och utveckla kvaliteten i bolagets samtliga processer. Hafa Bathroom Group arbetar löpande enligt detta internt uppbyggda kvalitetsledningssystem med regelbundna funktions- och processmöten för ständig förbättring och optimering av processerna mot satta mål.

Hafa Bathroom Group arbetar med kvalitetsprocesser för att utveckla för användaren säkra produkter, säker installation och säkert användande. Vi är idag certifierade enligt Branschregler Säker Vatteninstallation och våra produkter är godkända enligt gällande normer och föreskrifter.

Kvalitetsarbetet följs upp genom: Årlig mätning av nöjda kunder enligt fastlagd metod

 

Miljöpolicy

Inom Hafa Bathroom Groupkoncernen anser vi att det är viktigt att ta miljöansvar och att frågor om miljö, hälsa och säkerhet ingår som en integrerad del i vår totala verksamhet. Vi skall uppfylla eller överträffa miljö- och arbetsmiljökrav enligt lagar, förordningar och föreskrifter i respektive land där vi verkar.

Policyn består av två delar, en för miljö och en för arbetsmiljö, vilka skall utgöra grunden för de enskilda bolagens arbete.

Med vårt miljöarbete vill vi:

 • Successivt miljöanpassa verksamheten, där även små vardagliga miljöåtgärder är viktiga
 • Ta hänsyn till miljöaspekten vid leverantörsbedömningar och vid framtagning / inköp av nya produkter speciellt avseende produkter som är ytbehandlade, innehåller elektronik och eller genererar blandavfall
 • Minska den miljöpåverkan som uppkommer vid tillverkning och distribution av våra produkter
 • Minska mängden produktemballage

Som konkreta riktlinjer för vårt arbetsmiljöarbete gäller att:

 • Sträva efter att erbjuda arbetsförhållanden som stimulerar medarbetare att vara effektiva, ta ansvar och fortsätta utveckla sin totala kompetens
 • Bedriva verksamhet på ett sådant sätt att ohälsosam inverkan på medarbetare inom varje arbetsmoment förebyggs
 • Ge varje medarbetare möjlighet att påverka sin arbetssituation

Vi skall visa öppenhet avseende företagets miljö- och arbetsmiljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden. Alla åtgärder ska föra Hafa Bathroom Groups miljöarbete framåt och leda till att ständig förbättring uppnås.